fbpx

Endast: 995 kr/år

Vi tar ansvaret och utför service och reparation.

Har du tecknat vårt serviceavtal överlåter du en del av ditt ansvar på oss för övervakning, service och reparation av ditt solcellssystem. För tjänsten betalar du betalar endast 995 kronor/år.

Är du intresserad av vårt serviceavtal?

Är du intresserad av vårt serviceavtal eller vill veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort.

Känn tryggheten i att veta att allting fungerar optimalt.

Med vårt serviceavtal ser vi till att ditt solcellssystem fungerar som det ska. Händer något med utrustning eller installation kommer en av våra tekniker att åtgärda felet.
För att du som innehavare av ett solcellssystem ska kunna lita på att ditt system alltid fungerar optimalt och säkert, erbjuder My Energy Partner ett omfattande serviceavtal. Med detta avtal tar vi hand om allt som rör service, reparationer och garantiärenden. Vi erbjuder också besiktning som en tilläggstjänst för extra trygghet. Som behörigt installatörsföretag är vi dedikerade till att se till att ditt solcellssystem fungerar som det ska, och åtgärda eventuella problem snabbt och effektivt. Vårt serviceavtal garanterar att du som fastighetsägare kan känna dig trygg med att vi tar hand om allt som rör ditt solcellssystem. För endast 995 kr/år kan du vara säker på att ditt solcellssystem alltid fungerar optimalt och bidrar till att sänka dina elkostnader på ett hållbart sätt. Vi ser till att eventuella driftstopp minimeras, vilket gör att du kan lita på att din investering ger avkastning på lång sikt. Med vårt serviceavtal kan du luta dig tillbaka och njuta av fördelarna med solceller utan att behöva oroa dig för underhåll och reparationer.

Det här ingår i vårt serviceavtal.

Vi övervakar ditt solcellssystem och larmar vid eventuella fel eller driftstopp.

Om det uppstår ett fel på ditt solcellssystem tar vi hand om det. Vi ser till att en av våra tekniker informerar dig om status och när felet är åtgärdat. Om ditt solcellssystem slutar att producera till följd av skada eller trasig utrustning är det ett fel som vi hanterar omgående. Andra mindre fel planerar vi in för åtgärd inom 3-4 veckor.

Ofta handlar det om garantiärenden som kräver planering av logistik och arbete på plats med byggställning, fallskydd samt arbete på hög höjd. Med vårt serviceavtal står vi för all arbetskostnad vid garantiärenden och alla kontakter med leverantörer.

Som innehavare av ett solcellssystem dyker frågor och funderingar upp. Det kan då vara skönt att kunna vända sig till en partner för råd, information och stöd. Med ett serviceavtal kan du alltid kontakta oss för svar.

Ibland händer saker man som innehavare inte kan råda över. Skador uppstår och ett försäkringsbolag måste hantera ditt ärende. Då kan det vara bra att få stöd från oss beträffande frågor och svar kring produkter, installation och montage. Med ett serviceavtal är vi ditt stöd på vägen och hjälper dig med det som rör ditt solcellssystem, installation och montage.

Ditt ansvar som anläggningsinnehavare.

Enligt föreskrifter och allmänna råd från Elsäkerhetsverket är det anläggningsinnehavaren som ska säkerställa och ansvarar för att den anläggningen är säker. För att säkerställa det ska varje anläggningsinnehavare fortlöpande kontrollera anläggningen och åtgärda eventuella fel och brister.

1 ISSN 1103-405X
Utgivare: Carina Larsson Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll av elektriska starkströms- anläggningar och elektriska anordningar; beslutade den 31 januari 2008. Med stöd av 1 kap. 2 § förordningen (1957:601) om elektriska stark-strömsanläggningar meddelar Elsäkerhetsverket följande föreskrifter och beslutar följande allmänna råd.

1 § Dessa föreskrifter gäller den kontroll som innehavaren av en starkströmsanläggning, som tagits i bruk, ska utföra i syfte att anläggningen ska ge betryggande säkerhet mot person- eller sakskador på grund av el. En anläggning anses som tagen i bruk när den är spänningssatt med sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara farlig för person eller egendom. Detta gäller även om den har spänningssatts tillfälligt, t.ex. för provdrift. Föreskrifterna gäller även elektriska anordningar som är avsedda att anslutas till en starkströmsanläggning.

I föreskrifterna används begreppet anläggning som en sammanfattande benämning på elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar avsedda att anslutas till en starkström.

2 § Enligt 12 kap. 3 § förordningen (1957:601) om elektriska stark-strömsanläggningar ska innehavaren av en starkströmsanläggning fortlöpande kontrollera anläggningens säkerhet. Beträffande de anläggningar som anges i 5 och 6 §§ ska i denna kontroll ingå en särskild kontroll med bestämda tidsintervall. Kontrollen ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och användning.
 
3 § Genom kontroll enligt 2 § ska anläggningens innehavare försäkra sig om att anläggningen uppfyller gällande bestämmelser.

7 § Kontrollerna enligt 5 och 6 § § ska utföras av en person med yrkesvana och som är väl förtrogen med de anläggningar som avses och med de föreskrifter som gäller för anläggningarna.

8 § Om en anläggning befinns ha fel eller brister som kan utgöra en omedelbar fara, ska felen och bristerna omgående åtgärdas eller anläggningen eller de felaktiga delarna tas ur bruk och skyddas mot oavsiktlig användning. Mindre allvarliga fel och brister ska åtgärdas utan onödigt dröjsmål med hänsyn till risken för skada.

9 § I 11 kap. 2 § förordningen (1957: 601) om elektriska stark-strömsanläggningar finns bestämmelser om innehavarens ansvar för sådant arbete som hör samman med anläggningens drift. Bestämmelser om krav på behörighet för elinstallationsarbeten på anläggningar finns i elinstallatörsförordningen (1990:806) samt i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om behörighet för elinstallatörer (ELSÄK-FS 2007:2).

10 § Elsäkerhetsverket får medge undantag från dessa föreskrifter.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.