fbpx

Med ett serviceavtal tar vi hand om din anläggning.

Ett serviceavtal för solcellssystem är ett avtal mellan en kund och en serviceleverantör som garanterar att solcellsanläggningen får regelbundet underhåll och felsökning. Detta hjälper till att säkerställa att anläggningen fungerar optimalt och producerar maximalt med el.

Är du intresserad av vårt serviceavtal?

Är du intresserad av vårt serviceavtal eller vill veta mer? Lämna dina kontaktuppgifter så hör vi av oss till dig inom kort.

Känn tryggheten i att veta att anläggningen fungerar optimalt.

För att du som innehavare av ett solcellssystem ska kunna lita på att ditt system alltid fungerar optimalt och säkert, erbjuder My Energy Partner ett serviceavtal. Med detta avtal tar vi hand om uppdateringar, felsökning och garantiärenden. Vi erbjuder också besiktning som en tilläggstjänst för extra trygghet.

Som behörigt installatörsföretag vill vi att ditt solcellssystem ska fungera optimalt och åtgärda eventuella problem effektivt. Vårt serviceavtal gör att du har en part att vända dig till kring det som rör din anläggning. För endast 129 kr/mån kan du vara säker på att din anläggning fungerar optimalt och bidrar till att sänka dina elkostnader. Vi ser till att eventuella driftstopp minimeras, vilket gör att du kan lita på att din investering ger avkastning på lång sikt.

Med vårt serviceavtal har du någon att vända dig till och njuta av fördelarna som din anläggning ska ge dig utan att behöva oroa dig för underhåll och reparationer.

För att du som innehavare av ett solcellssystem ska kunna lita på att ditt system alltid fungerar optimalt och säkert, erbjuder My Energy Partner ett serviceavtal. Med detta avtal tar vi hand om uppdateringar, felsökning och garantiärenden. Vi erbjuder också besiktning som en tilläggstjänst för extra trygghet.

Som behörigt installatörsföretag vill vi att ditt solcellssystem ska fungera optimalt och åtgärda eventuella problem effektivt. Vårt serviceavtal gör att du har en part att vända dig till kring det som rör din anläggning. För endast 129 kr/mån kan du vara säker på att din anläggning fungerar optimalt och bidrar till att sänka dina elkostnader. Vi ser till att eventuella driftstopp minimeras, vilket gör att du kan lita på att din investering ger avkastning på lång sikt.

Med vårt serviceavtal har du någon att vända dig till och njuta av fördelarna som din anläggning ska ge dig utan att behöva oroa dig för underhåll och reparationer.

Säkerställ din solcellsanläggnings prestanda

För endast 129 kr/mån kan du vara säker på att din solcellsanläggning fungerar optimalt och bidrar till att sänka dina elkostnader på ett hållbart sätt.

Förebygg elsäkerhetsrisker med regelbundet underhåll

Förutom att reagera på larm och avvikelser måste man även arbeta proaktivt och förebyggande för att säkerställa att solcellsanläggningar inte utgör en säkerhetsrisk. Det finns flera typer av fel som kan uppstå på en solcellsanläggning som inte direkt påverkar elproduktionen men som kan utgöra en stor säkerhetsrisk och kan leda till brand, personskador och sakskador. För att undvika dessa risker är det viktigt att planera in regelbundna servicebesök och underhållsarbeten. Detta bör göras av en auktoriserad installatör som har kompetens att identifiera och åtgärda eventuella fel och brister.

Förebygg elsäkerhetsrisker med regelbundet underhåll

Förutom att reagera på larm och avvikelser måste man även arbeta proaktivt och förebyggande för att säkerställa att solcellsanläggningar inte utgör en säkerhetsrisk. Det finns flera typer av fel som kan uppstå på en solcellsanläggning som inte direkt påverkar elproduktionen men som kan utgöra en stor säkerhetsrisk och kan leda till brand, personskador och sakskador. För att undvika dessa risker är det viktigt att planera in regelbundna servicebesök och underhållsarbeten. Detta bör göras av en auktoriserad installatör som har kompetens att identifiera och åtgärda eventuella fel och brister.

My Energy Partner

Grundläggande serviceavtal

Ett serviceavtal för solcellssystem är ett avtal mellan en kund och en serviceleverantör som garanterar att solcellsanläggningen får regelbundet underhåll och felsökning. Detta hjälper till att säkerställa att anläggningen fungerar optimalt och producerar maximalt med el.

Ett serviceavtal för solcellssystem kan omfatta en mängd olika tjänster, bland annat:

 • Digital övervakning av solcellsanläggningen
 • Felsökning och support
 • Mjukvaruuppdateringar
 • Teknisk support och rådgivning
 • Rapportering och analyser
 • Rabatter på service och reparationer
 • Prioriterad kundservice
 1. Digital övervakning av solcellsanläggningen: Vi övervakar kontinuerligt din solcellsanläggning via internet för att snabbt kunna identifiera och adressera eventuella problem. Detta innefattar realtidsövervakning av systemets prestanda och utrustningens status, samt analys av produktionsdata för att säkerställa att anläggningen fungerar effektivt.
 2. Felsökning och support: Vid upptäckt av potentiella problem eller fel i systemet erbjuds omedelbar felsökning. Vi ger råd och support via telefon eller e-post under kontorstid för att hjälpa dig att lösa problemen så snabbt och smidigt som möjligt.
 3. Mjukvaruuppdateringar: Vi håller din solcellsanläggning uppdaterad med den senaste mjukvaran, specifikt för de märken som anges (Sungrow, Foxess). Detta inkluderar installation av uppdateringar och patchar för att förbättra systemets prestanda och säkerhet.
 4. Teknisk support och rådgivning: Vårt team av experter finns tillgängliga via telefon och e-post under kontorstid för att besvara dina frågor, ge råd och stödja dig i alla aspekter av din solcellsanläggning.
 5. Rapportering och analyser: Vi tillhandahåller regelbundna rapporter om din solcellsanläggningens prestanda och eventuella avvikelser. Detta inkluderar detaljerad analys av produktionsdata, energiförbrukning och rekommendationer för förbättringar.
 6. Rabatter på service och reparationer: Som del av serviceavtalet får du tillgång till rabatterade priser på servicebesök, reparationer och reservdelar, vilket hjälper dig att spara pengar vid behov av fysiskt ingripande.
 7. Prioriterad kundservice: Med ett serviceavtal får du prioritet i vår kundservicekö, vilket innebär snabbare respons och kortare väntetider vid service- och supportärenden.
 8. Försäkringsärenden.Ibland händer saker man som innehavare inte kan råda över. Skador uppstår och ett försäkringsbolag måste hantera ditt ärende. Då kan det vara bra att få stöd från oss beträffande frågor och svar kring produkter, installation och montage. Med ett serviceavtal är vi ditt stöd på vägen och hjälper dig med det som rör ditt solcellssystem, installation och montage.
Serviceavtalet täcker inte skador på solcellsanläggningen som orsakas av yttre påverkan, felaktig användning eller underhåll, naturkatastrofer, självrisk i försäkringsärenden, stilleståndsersättning, reparationer och uppgraderingar utanför standardunderhåll, kostnader för reservdelar, arbete utfört av tredje part.

 1. Skador orsakade av yttre påverkan: Serviceavtalet täcker inte skador på solcellspanelerna eller annan installerad utrustning som orsakats av yttre påverkan, såsom storm, hagel, vandalisering, eller andra oväntade händelser.
 2. Skador orsakade av felaktig användning eller underhåll: Om skadorna på anläggningen beror på vårdslöshet, felaktigt handhavande, överbelastning eller bristande underhåll från kundens sida, faller detta utanför serviceavtalets ram.
 3. Naturkatastrofer och force majeure: Skador som uppstår på grund av brand, översvämning, jordbävning eller andra oförutsägbara och oöverstigliga händelser täcks inte av serviceavtalet.
 4. Kostnader för Självrisk i försäkringsärenden: Eventuella kostnader för självrisk i samband med försäkringsärenden relaterade till solcellsanläggningen omfattas inte av serviceavtalet.
 5. Stilleståndsersättning: Avtalet inkluderar inte ersättning för förlorad inkomst eller andra ekonomiska förluster som kan uppstå vid driftstopp eller nedsatt funktion hos solcellsanläggningen.
 6. Reparationer och uppgraderingar utanför standardunderhåll: Större reparationer, uppgraderingar eller ombyggnationer av solcellsanläggningen som går utöver det vanliga underhållet och övervakningen täcks inte av serviceavtalet.
 7. Kostnader för reservdelar: Även om arbetskostnaden för reparationer kan vara rabatterad, täcker inte serviceavtalet kostnaderna för eventuella reservdelar som kan behövas för att åtgärda fel eller skador.
 8. Arbete utfört av tredje part: Serviceavtalet täcker inte arbete, reparationer eller underhåll som utförs av andra serviceleverantörer eller av kunden själv.

My Energy Partner erbjuder möjligheten att teckna serviceavtal även för kunder som äger solcellssystem utförda av tredje part. För att kunna teckna ett serviceavtal för ett externt solcellssystem gäller följande förutsättningar:

Besiktning av anläggningen Innan ett serviceavtal kan etableras måste en omfattande besiktning av solcellsanläggningen genomföras av en auktoriserad besiktningsman. Denna besiktning är nödvändig för att säkerställa att systemet uppfyller alla nödvändiga säkerhets- och prestandakrav.

Kostnad för Besiktning

Kostnaden för besiktningen av solcellssystemet bekostas helt och hållet av kunden. Efter genomförd och godkänd besiktning kan ett serviceavtal etableras.

Godkänd Anläggning

Endast anläggningar som uppfyller de krav och standarder som fastställts av besiktningsmannen är berättigade till serviceavtalet. Om anläggningen kräver uppgraderingar eller reparationer för att möta dessa krav, är det kundens ansvar att genomföra dessa åtgärder innan avtalet kan träda i kraft.

 

Enligt föreskrifter och allmänna råd från Elsäkerhetsverket är det anläggningsinnehavaren som ska säkerställa och ansvarar för att den anläggningen är säker. För att säkerställa det ska varje anläggningsinnehavare fortlöpande kontrollera anläggningen och åtgärda eventuella fel och brister.

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse
av My Energy Partner webb.